เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
No title


นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รายการหลัก
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
    ฝ่ายบริหาร
    ครูสายชั้นอนุบาล
    ครู ป.1 - ป.3
    ครู ป.4 -ป.5
    ครูสายชั้นมัธยม
    ครูห้องเรียนสองภาษา
    ครูต่างชาติ
    นักการภารโรง
แผนที่ตั้งของโรงเรียน

 

เอกสารเผยแพร่
No title

ขออนุมัติใช้แผน
แบบแผนการสอนคิด
วารสารโครงการห้องเรียน
    สองภาษา

สรุปงานโครงการ
Portfolio
SAR
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3

มุมครู ท.3
No title

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและคร คศ.1 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและครู คศ.1

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2(ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.4

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ผอ.คศ.3 - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    รองผู้อำนวยการ คศ.3 - คศ.4

แบบประเมินเลื่อนขั้น ผอ.
แบบประเมินเลื่อนขั้น ครู

ระบบสารสนเทศท้องถิ่น
No title


ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น

ระบบประเมินคุณภาพภายใน
No title


ระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

gallery
No title

ภาพรวมใน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมผู้ปกครอง
ครูสอนคิด
PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ร่วมใจลดโลกร้อน
Google Classroom
ต้นแบบการจัดการขยะ
กีฬา-กรีฑานักเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาต
กิจกรรมวันภาษาไทย
อ่านสร้างสุข
สมาคมแต้จิ๋วมอบทุน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อบรมโรงเรียนพอเพียง
ผู้ปกครองเครือข่าย
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนปลอดขยะ
เลือกตั้งสภานักเรียน
เปิดศูนย์โรงเรียนต้นแบบ
     โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ

รับน้องปีการศึกษา2559
อบรมการใช้ Google Apps
อบรมคุณธรรมครู
การสอนตามรูปแบบEIS
วันแห่งความสำเร็จ
นิทรรศการวิชาการ
Extra Class KidZania
ทดสอบการอ่าน
กิจกรรมวันเด็ก
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
คณะครูศึกษาดูงานต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาลบ้านสุขสำราญดูงาน
เทศบาลเมืองบึงยี่โถดูงาน
ดูงานสวนสุนันทา
กีฬาเทศบาล
เทศบาลเมืองสะเดาดูงาน
MOUสมาคมแต้จิ๋ว
ประเมินกิจกรรมการสอน EIS
โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
กิจกรรมรับน้องใหม่
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียน
ไหว้ครู
รับมอบเครื่องเล่นสนาม
บ้านบัวมลศึกษาดูงาน
ถวายพระพร 5 ธค
การป้องกันอัคคีภัย
MOU เทศบาลหัวทะเล
เข้าค่ายลูกเสือ
อบรมการอ่านสร้างสุข
เปิดอาคารไลออนส์
มหกรรมวิชาการท้องถิ่น
ทดสอบการอ่าน
เมนูวัยใส
ร่วมกิจกรรมเทียนพรรษา
Zero Waste School
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
ประชุมผู้บริหารสัญจร
เปิดบัญชีออมทรัพย์
มอบทุนเสริมศักยภาพ
โครงการ D.A.R.E
กิจกรรมวันแม
ทำความสะอาดพื้นที่
ศึกษาดูงาน
กีฬาอนุบาล
ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรม D.A.R.E.
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นิทรรศการวิขาการ
กีฬาอนุบาลหรรษา
ชนะเลิศการแข่งขัน
      สิ่งประดิษฐ์

เข้าค่ายจิตอาสา
กิจกรรมวันแม่
มอบประกาศนียบัตร
      การศึกษาเพื่อต่อต้าน
      ยาเสพติดในสถานศึกษา

Big Cleaning Day
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
      ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมของเรา
No title
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 27 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

No titleNo titleNo titleNo titleNo titleNo titleNo titleNo title


ประกาศโรงเรียน

No title

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการด้านการสอน
โครงการห้องเรียนสองภาษา ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256
1

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ
ด้านการสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รายชื่อนักเรียน
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (๓ขวบ) ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒,๓ (เพิ่มเติม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๖ (เพิ่มเติม)  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 หมายเหต
  1.  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ป.6  ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก  
สามารถสมัครเรียนห้องเรียน  (EIS)   ได้ที่สำนักงานบริหารทั่วไป
(ตึกไลออน)  โทร 044-242309
  2.  นักเรียนที่ติดสำรองหากมีผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์  โรงเรียน
จะโทรติดต่อให้ท่านมารับเอกสารมอบตัว  ใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียน
ในโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (๓ขวบ)
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒,๓ (เพิ่มเติม) และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๖
(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โหลดใบสมัครเดิน-วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา 2561

โรงเรียนเทศบาล3(ยมราชสามัคคี)ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า,เทศบาลนครนครราชสีมา,จังหวัดนครราชสีมา,การกีฬาแห่งประเทศไทยจ.นครราชสีมาและสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา จัดการแข่งขัน"ยมราช เดิน-วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา 2561" (YMR Let\'s run 2018) อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 (ค่าสมัคร 300 บาท รับเสื้อ1ตัว) ระยะทาง 4 กิโลเมตร ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ เดิน-วิ่งสร้างกุศล เพื่อการศึกษา
https://www.facebook.com/Ymr-Lets-Run-551353871882258/

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓
(ยมราชสามัคคี) งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559

ผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     ปีการศึกษา 2558 โครงการห้องเรียนสองภาษา (EP)No titleNo titleNo title


รอบรั้วเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ผลงานครูเทศบาล ๓
  • ผลงานนักเรียน
 กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2561
วันที่ 29 พ.ย. 2561 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561
อ่าน (19)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 การสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้... ฮิต
วันที่ 13 พ.ย. 2561 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพครูแกนนำและนักเรียนจิตอาสา ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนใกล้สถานศึกษา ภายใต้โครงการวิจัย “การสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดีในกลุ่มเด็กและเยาวชน”
อ่าน (37)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสาร... ฮิต
วันที่ 13 พ.ย. 2561 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพวันที่ 7 พ.ย. 2561…โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ต้อนรับคณะกรรมการในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning information Technology)
อ่าน (36)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 คัดเลือกผู้สมัครเพื่อทำหน้าที่ครูชาวไทยสอนวิชาภาษา... ฮิต
วันที่ 13 พ.ย. 2561 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561…น.ส.วิรวี ขาวไชยมหา ผ.อ.ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เป็นประธานสอบคัดเลือกผู้สมัครเพื่อทำหน้าที่ครูชาวไทยสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาจีน ในสถานศึกษา
อ่าน (30)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ทบทวน Google Classroom ฮิต
วันที่ 13 พ.ย. 2561 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพระหว่างวันที่ 29 - 31  ตุลาคม  2561 …โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)  จัดอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพการใช้ Google Classroom แก่คณะครูห้องเรียน EIS และคณะครูชาวต่างชาติทุกคน
อ่าน (33)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 ผลงานเผยแพร่ รองนิตติยา สุวรรณ์โรจน ฮิต
วันที่ 16 มี.ค. 2561 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพผลงานเผยแพร่ รองนิตติยา สุวรรณ์โรจน
1. รูปแบบการบริหารงบประมาณ 2. การดำเนินงานแก้ไขภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน
อ่าน (340)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 รางวัลชนะเลิศประกวดสื่อ ฮิต
วันที่ 03 ส.ค. 2559 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพขอแสดงความยินดีกับครูพรทิพย์ ปนสูงเนิน กับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อการสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ่าน (625)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 เลื่อนวิทยฐานะ คศ.4 ฮิต
วันที่ 30 พ.ค. 2559 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพขอแสดงความยินดีกับคุณครู 3 ท่านที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) 
อ่าน (1927)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ขอแสดงความยินดีกับ...คุณครูน้ำทิพย์ เทียมพงศ์  ฮิต
วันที่ 14 ก.ย. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพขอแสดงความยินดีกับ...คุณครูน้ำทิพย์ เทียมพงศ์ ได้รับรางวัล ครูดีด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อ่าน (712)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 การพัฒนาการอ่านจับใจความ ฮิต
วันที่ 05 ก.พ. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพการพัฒนาการอ่านจับใจความ  และทักษะการคิดแกนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : นางธันยพร  เงินโคกกรวด, 2557
อ่าน (1055)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 การแข่งขันคนเก่ง(ท้องถิ่น)ระดับประเทศ ฮิต
วันที่ 13 มี.ค. 2561 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา มอบทุนการศึกษาและช่อดอกไม้เพื่อแสดงความดีกับ น้องเบ็บ เด็กชายมณฑป ธงธรรมรัตน์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองของประเทศไทยในการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศ 
อ่าน (325)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 นักพูดอินเตอร์  ฮิต
วันที่ 02 พ.ย. 2560 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพขอแสดงความยินดีกับ  เด็กชาย ธนเสฏฐ์ อิ่มจิตรจรัส นักเรียนชั้น ม. 1/1 (English Program) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน ●นักพูดอินเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)
อ่าน (424)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 เยาวชนดีเด่น..ประจำปี 2560 ฮิต
วันที่ 02 พ.ย. 2560 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ
ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่น..ประจำปี 2560...เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นักเรียน ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จำนวน 3 คน
อ่าน (416)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 การแข่งขันกีฬาลีลาศ ประเภท Latin America ฮิต
วันที่ 19 ธ.ค. 2559 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด.ช.ศุภวิชญ์ เต็งจงดี ป.2/1 (EP) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาลีลาศ ประเภท Latin America รุ่น
อ่าน (513)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 รางวัลชนะเลิศ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.... ฮิต
วันที่ 03 ส.ค. 2559 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชามา สารรัตน์ รางวัลชนะเลิศ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4-6
อ่าน (537)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวทุกหมวด

ข่าวเทศบาลนครนครราชสีา


No title

จดหมายข่าว ชาวยมราช
No title
เดือนมกราคม

No title

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
No title

แนวทางบริหารงบประมาณ
หลักสูตรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรกีตาร์
หลักสูตรฟุตบอล
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรอาหารไทย

คนเก่งของเรา
No titleด.ญ.ชามา สารรัตน์
รางวัลชนะเลิศ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4-6 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด.ญ.นลพรรณ สินธุรัตน์
ด.ช.เดโช จำนงจิตร
ด.ญ.สาริศา ศิลาขวา
รางวัลชนะเลิศ โครงงานระดับปฐมวัย มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ด.ช.กฤษฎา ปานสูงเนิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน MS PowerPoint 2010 ระดับ ป.4-6 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ด.ช.จตุภัทร กองสูงเนิน
ด.ญ.จิรารัตน์ แสงสอน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ระดับปฐมวัย มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด.ช.พลกฤต ศรีหอม นร.ชั้น
ม.3/3 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ..เข้ารับโล่รางวัลและเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา..ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


ด.ช.วิวรรธ์ ธนพิบูลพงศ์ ป.5/2 (EP) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


เด็กชายสิริยศ คุ้มม่วง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558

เด็กหญิงพิชชาภา เต็งจงดี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 EP ได้รับรางวัลชมเชย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558

ด.ช.ยุทธศาสตร์ เรืองไพศาล
นักเรียนชั้น ป.6/1 EP ได้รับ
ถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
จากการแข่งขันกีฬาลีลาศ
นานาชาติ The 6th "King\'s Cup" Thailand Open 2015 (WDSF World Open Standard & Latin) ...
ได้ 2 เหรียญทอง
1 เหรียญทองแดง
รุ่น Juvenile Class A Open STARDARD

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

:: เด็กหญิงเจนจิรา ตันนอก
:: ผู้ฝึกสอน
นางสาวอริสา อินทะโส


รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน การสร้างนิทานตามจินตนาการด้วยโปรแกรม PowerPoint ระดับประถมศึกษาตอนปลายนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

:: เด็กชายกฤษฎา ปานสูงเนิน
::
ผู้ฝึกสอน
นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน


เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
สือออนไลน์
No title

สาระน่ารู้
No title


ธรรมชาติ


วิทยาศาสตร์


เทคโนโลยี


ประวัติศาสตร์


ประเทศไทย


ศิลปะ


ภูมิศาสตร์


ความเชื่อ


สังคม


สถานีย่อย

 

สื่อสารออนไลน์
No title

Themes Design By Websurin
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ถ.ยมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
webmaster : krupiphat@ymr.ac.th