ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
    สายงานบริหารสถานศึกษา

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
    สายการสอน

ขออนุมัติใช้แผน
แบบแผนการจัดการเรียนรู้
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานรายบุคคล-PPR
สรุปงานโครงการ
Portfolio
SAR2563
ประกาศมาตรฐานโรงเรียน
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3
แบบคำขอหนังสือรับรอง
แบบคำร้องขอหลักฐาน
คำร้องขอย้ายนักเรียน 

 

ประวัติโรงเรียน          
            โรงเรียนเทศบาล  3 (ยมราชสามัคคี)  ตั้งอยู่เลขที่  281 – 283  ถนนยมราช  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดเทศบาลนครราชสีมา  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประวัติความเป็นมา
             โรงเรียนเทศบาล  3  (ยมราชสามัคคี)  เดิมชื่อโรงเรียนถนนยมราช(สามัคคีวิทยา)  เป็นโรงเรียนประชาบาล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดกองการประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช  2498  โดยโอนโรงเรียนเทศบาล  5  (สามัคคีวิทยากร) 
ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่วัดสามัคคีเข้ามาอยู่ที่นี่  เอกสารต่างๆ ของโรงเรียนเดิมนำมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ทั้งหมด 

ทางโรงเรียนได้รับหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ตั้งชื่อโรงเรียนเมื่อเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2498  ชื่อว่าโรงเรียนถนนยมราชสามัคคี (สามัคคีวิทยา)  อาคารเรียนตั้งอยู่ริมถนนยมราชทางด้านทิศเหนือ ด้านข้างทั้งสองด้านติดกับบ้านเรือนราษฎร  ด้านหลังติดกับตรอกจันทราพายัพ  อาคารเดิมมีอยู่  2  หลังคือ  หลังใหญ่เป็นเรือนไม้  2  ชั้น  สร้างเมื่อต้นปี  พ.ศ. 2494  และหลังเล็กสร้างปลายปีใช้เป็นสถานที่เรียนของโรงเรียนอนุบาลการเรือนนครราชสีมา  ซึ่งต่อมาโรงเรียนได้ย้ายออกไปตั้งที่ริมถนนมิตรภาพ  เปิดดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2498  และได้เริ่มทำการเปิดสอน  เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.  2498  ในวันแรกที่เปิดทำการสอน  มีนักเรียน  320  คน  มีนางไสว  อุณาพรหม  เป็นครูใหญ่
            เมื่อวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2506  โรงเรียนนี้ได้โอนโรงเรียน  ทรัพย์สิน  รวมทั้งที่ดินของโรงเรียนทั้งหมด  ตลอดทั้งครู  จำนวน  26  คน  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  โดยมีนายบุญรอด  โชตะมังสะ  นายกเทศมนตรี  เทศบาลเมืองนครราชสีมาเป็นผู้รับมอบจาก  นายสุวรรณ  ธนกัญญา  ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นโรงเรียนเทศบาล  สังกัดเทศบาลเมืองนครราชสีมา  กองราชการส่วนท้องถิ่น  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยโดยสมบูรณ์  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)   เพื่อให้นามใหม่นี้แสดงถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนว่า  แต่เดิมเคยตั้งอยู่ที่วัดสามัคคี  ต่อมาย้ายมาตั้งอยู่ที่ริมถนนยมราช  และได้โอนมาเป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองนครราชสีมา ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา  โดยมีนางสาววิรวี  ขาวไชยมหา เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลผู้บริหาร

        1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน
             วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา   
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  1 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  
จนถึงปัจจุบัน

        2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง)  จำนวน  3 คน
            1. นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน วุฒิการศึกษาสูงสุด สาขาวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 08 – 1997 – 1573 e-mail –  รับผิดชอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป
            2. นางสาวอังสุมารินทร์ อนุติ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา  รับผิดชอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายพัฒนาบุคลากร
            3. นายกำธร   ฉัตรเสน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมศิลป์โทรศัพท์ 08 – 1718 – 0861 ..e-mail chasten_k@hotmail.com รับผิดชอบผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ตารางที่ 1 ข้อมูลของจำนวนห้องเรียน นักเรียน และบุคลากร


ชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

เตรียมอนุบาล 3 ขวบ
อนุบาลศึกษาปีที่ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2
รวม

2
2
2
6

26
33
24
83

33
28
33
94

59
61
57
177

ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

4
4
4
4
4
4
24

34
32
52
47
53
52
270

41
51
46
59
64
56
317

75
83
98
106
117
108
587

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม

3
3
3
9

33
40
43
116

71
37
35
143

104
77
78
259

รวมทั้งหมด

39

469

554

1023จำนวนบุคลากร
 

 

« ปรัชญาโรงเรียน »
              สุ            จิ              ปุ             ลิ             หัวใจนักปราชญ์
              ความหมาย      สุ      หมายถึง          ฟัง
                                      จิ       หมายถึง         คิด
                                      ปุ       หมายถึง         ถาม
                                      ลิ       หมายถึง         จดบันทึก

 

 « คำขวัญของโรงเรียน »
              เรียนดี  ภาษาเด่น  เน้นคุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี

 


« สีประจำโรงเรียน
»
             สีชมพู  และ  สีน้ำเงิน
             ความหมาย   สีชมพู      หมายถึง   ความร่าเริง  สนุกสนาน  ความอ่อนหวานน่ารัก ของเด็กนักเรียน
                                  สีน้ำเงิน    หมายถึง   ความแข็งแกร่ง  หนักแน่นมั่นคง  และเป็นผู้นำ ทางวิชาการ

« วิสัยทัศน์ »
"โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งเน้นด้านภาษาเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี 2565"

« พันธกิจ »
1. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์
4. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  
6. ปลูกฝังทักษะการดำเนินชีวิต ด้านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 นางสาวสุรีรัตน์ ธรรมโชติ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
 เด็กชายธนเสฏฐ์ อิ่มจิตรจรัส
รองชนะเลิศอันดับ 1
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เด็กชายมงคลสวัสดิ์ ทุมสวัสดิ์
100 คะแนนเต็ม O-NET
วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายมณฑป ธงธรรมรัตน์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
แข่งขันคนเก่งท้องถิ่น
ระดับประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

เด็กชายชัยภัทร อุทัยพร
100 คะแนนเต็ม O-NET
วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.นลพรรณ สินธุรัตน์
ด.ช.เดโช จำนงจิตร
ด.ญ.สาริศา ศิลาขวา
รางวัลชนะเลิศ โครงงานระดับปฐมวัย มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ด.ช.กฤษฎา ปานสูงเนิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน MS PowerPoint 2010 ระดับ ป.4-6 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ด.ช.จตุภัทร กองสูงเนิน
ด.ญ.จิรารัตน์ แสงสอน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ระดับปฐมวัย มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด.ช.พลกฤต ศรีหอม นร.ชั้น
ม.3/3 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ..เข้ารับโล่รางวัลและเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา..ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


ด.ช.วิวรรธ์ ธนพิบูลพงศ์ ป.5/2 (EP) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


เด็กชายสิริยศ คุ้มม่วง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558

เด็กหญิงพิชชาภา เต็งจงดี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 EP ได้รับรางวัลชมเชย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558

ด.ช.ยุทธศาสตร์ เรืองไพศาล
นักเรียนชั้น ป.6/1 EP ได้รับ
ถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
จากการแข่งขันกีฬาลีลาศ
นานาชาติ The 6th "King's Cup" Thailand Open 2015 (WDSF World Open Standard & Latin) ...
ได้ 2 เหรียญทอง
1 เหรียญทองแดง
รุ่น Juvenile Class A Open STARDARD

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

:: เด็กหญิงเจนจิรา ตันนอก
:: ผู้ฝึกสอน
นางสาวอริสา อินทะโส


รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน การสร้างนิทานตามจินตนาการด้วยโปรแกรม PowerPoint ระดับประถมศึกษาตอนปลายนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

:: เด็กชายกฤษฎา ปานสูงเนิน
::
ผู้ฝึกสอน
นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน