เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
No title


นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รายการหลัก
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
    ฝ่ายบริหาร
    ครูสายชั้นอนุบาล
    ครู ป.1 - ป.3
    ครู ป.4 -ป.5
    ครูสายชั้นมัธยม
    ครูห้องเรียนสองภาษา
    ครูต่างชาติ
    นักการภารโรง
แผนที่ตั้งของโรงเรียน

 

เอกสารเผยแพร่
No title

ขออนุมัติใช้แผน
แบบแผนการสอนคิด
วารสารโครงการห้องเรียน
    สองภาษา

สรุปงานโครงการ
Portfolio
SAR
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3

มุมครู ท.3
No title

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและคร คศ.1 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและครู คศ.1

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2(ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.4

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ผอ.คศ.3 - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    รองผู้อำนวยการ คศ.3 - คศ.4

แบบประเมินเลื่อนขั้น ผอ.
แบบประเมินเลื่อนขั้น ครู

ระบบสารสนเทศท้องถิ่น
No title


ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น

ระบบประเมินคุณภาพภายใน
No title


ระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

gallery
No title

ภาพรวมใน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมผู้ปกครอง
ครูสอนคิด
PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ร่วมใจลดโลกร้อน
Google Classroom
ต้นแบบการจัดการขยะ
กีฬา-กรีฑานักเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาต
กิจกรรมวันภาษาไทย
อ่านสร้างสุข
สมาคมแต้จิ๋วมอบทุน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อบรมโรงเรียนพอเพียง
ผู้ปกครองเครือข่าย
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนปลอดขยะ
เลือกตั้งสภานักเรียน
เปิดศูนย์โรงเรียนต้นแบบ
     โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ

รับน้องปีการศึกษา2559
อบรมการใช้ Google Apps
อบรมคุณธรรมครู
การสอนตามรูปแบบEIS
วันแห่งความสำเร็จ
นิทรรศการวิชาการ
Extra Class KidZania
ทดสอบการอ่าน
กิจกรรมวันเด็ก
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
คณะครูศึกษาดูงานต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาลบ้านสุขสำราญดูงาน
เทศบาลเมืองบึงยี่โถดูงาน
ดูงานสวนสุนันทา
กีฬาเทศบาล
เทศบาลเมืองสะเดาดูงาน
MOUสมาคมแต้จิ๋ว
ประเมินกิจกรรมการสอน EIS
โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
กิจกรรมรับน้องใหม่
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียน
ไหว้ครู
รับมอบเครื่องเล่นสนาม
บ้านบัวมลศึกษาดูงาน
ถวายพระพร 5 ธค
การป้องกันอัคคีภัย
MOU เทศบาลหัวทะเล
เข้าค่ายลูกเสือ
อบรมการอ่านสร้างสุข
เปิดอาคารไลออนส์
มหกรรมวิชาการท้องถิ่น
ทดสอบการอ่าน
เมนูวัยใส
ร่วมกิจกรรมเทียนพรรษา
Zero Waste School
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
ประชุมผู้บริหารสัญจร
เปิดบัญชีออมทรัพย์
มอบทุนเสริมศักยภาพ
โครงการ D.A.R.E
กิจกรรมวันแม
ทำความสะอาดพื้นที่
ศึกษาดูงาน
กีฬาอนุบาล
ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรม D.A.R.E.
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นิทรรศการวิขาการ
กีฬาอนุบาลหรรษา
ชนะเลิศการแข่งขัน
      สิ่งประดิษฐ์

เข้าค่ายจิตอาสา
กิจกรรมวันแม่
มอบประกาศนียบัตร
      การศึกษาเพื่อต่อต้าน
      ยาเสพติดในสถานศึกษา

Big Cleaning Day
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
      ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมของเรา
No title
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 23 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 0 ประเภท ในฐานข้อมูล
No title

จดหมายข่าว ชาวยมราช
No title
เดือนมกราคม

No title

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
No title

แนวทางบริหารงบประมาณ
หลักสูตรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรกีตาร์
หลักสูตรฟุตบอล
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรอาหารไทย

คนเก่งของเรา
No titleด.ญ.ชามา สารรัตน์
รางวัลชนะเลิศ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4-6 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด.ญ.นลพรรณ สินธุรัตน์
ด.ช.เดโช จำนงจิตร
ด.ญ.สาริศา ศิลาขวา
รางวัลชนะเลิศ โครงงานระดับปฐมวัย มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ด.ช.กฤษฎา ปานสูงเนิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน MS PowerPoint 2010 ระดับ ป.4-6 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ด.ช.จตุภัทร กองสูงเนิน
ด.ญ.จิรารัตน์ แสงสอน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ระดับปฐมวัย มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด.ช.พลกฤต ศรีหอม นร.ชั้น
ม.3/3 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ..เข้ารับโล่รางวัลและเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา..ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


ด.ช.วิวรรธ์ ธนพิบูลพงศ์ ป.5/2 (EP) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


เด็กชายสิริยศ คุ้มม่วง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558

เด็กหญิงพิชชาภา เต็งจงดี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 EP ได้รับรางวัลชมเชย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558

ด.ช.ยุทธศาสตร์ เรืองไพศาล
นักเรียนชั้น ป.6/1 EP ได้รับ
ถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
จากการแข่งขันกีฬาลีลาศ
นานาชาติ The 6th "King\'s Cup" Thailand Open 2015 (WDSF World Open Standard & Latin) ...
ได้ 2 เหรียญทอง
1 เหรียญทองแดง
รุ่น Juvenile Class A Open STARDARD

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

:: เด็กหญิงเจนจิรา ตันนอก
:: ผู้ฝึกสอน
นางสาวอริสา อินทะโส


รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน การสร้างนิทานตามจินตนาการด้วยโปรแกรม PowerPoint ระดับประถมศึกษาตอนปลายนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

:: เด็กชายกฤษฎา ปานสูงเนิน
::
ผู้ฝึกสอน
นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน


เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
สือออนไลน์
No title

สาระน่ารู้
No title


ธรรมชาติ


วิทยาศาสตร์


เทคโนโลยี


ประวัติศาสตร์


ประเทศไทย


ศิลปะ


ภูมิศาสตร์


ความเชื่อ


สังคม


สถานีย่อย

 

สื่อสารออนไลน์
No title

Themes Design By Websurin
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ถ.ยมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
webmaster : krupiphat@ymr.ac.th