_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การพัฒนาการอ่านจับใจความ
การพัฒนาการอ่านจับใจความ
การพัฒนาการอ่านจับใจความ  และทักษะการคิดแกนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : นางธันยพร  เงินโคกกรวด, 2557

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : ้http://www.ymr.ac.th/Thunyaporn.pdf
ข่าวโดย : admin
อ่าน 1362 ครั้ง
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:24:31:PM