_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รับรางวัลการจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
รับรางวัลการจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เข้ารับรางวัลด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562…โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เข้ารับรางวัลด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  จำนวน 4 รายการดังนี้
1. น.ส.วิรวี  ขาวไชยมหา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
2.น.ส.มณีรัตน์ ชุ่มขุนทด ครู ค.ศ.3 รับรางวัลครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
3. ด.ช.ธนเสฏฐ์ อิ่มจิตรจรัส  ชั้น ม.2/1 รับรางวัลเหรียญทองและคะแนนสูงสุดลำดับที่ 3 ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4. รางวัลชมเชย โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development  School : MDS) ประจำปี 2561

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/u/0/photos/100154243653931079690/album/6672960780624300961?authkey=CIjhror6z
ข่าวโดย : admin
อ่าน 148 ครั้ง
วันที่ 27 มีนาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:23:21:PM