เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
No title


นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รายการหลัก
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
    ฝ่ายบริหาร
    ครูสายชั้นอนุบาล
    ครู ป.1 - ป.3
    ครู ป.4 -ป.5
    ครูสายชั้นมัธยม
    ครูห้องเรียนสองภาษา
    ครูต่างชาติ
    นักการภารโรง
แผนที่ตั้งของโรงเรียน

 

เอกสารเผยแพร่
No title

แบบกรอกข้อมูลมาตรฐาน
    การศึกษาปฐมวัย

แบบกรอกข้อมูลมาตรฐาน
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน

าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
วารสารโครงการห้องเรียน
    สองภาษา

สรุปงานโครงการ
Portfolio
SAR
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3

มุมครู ท.3
No title

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและคร คศ.1 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและครู คศ.1

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2(ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.4

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ผอ.คศ.3 - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    รองผู้อำนวยการ คศ.3 - คศ.4

แบบประเมินเลื่อนขั้น ผอ.
แบบประเมินเลื่อนขั้น ครู

ระบบสารสนเทศท้องถิ่น
No title


ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น

ระบบประเมินคุณภาพภายใน
No title


ระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

gallery
No title

ภาพรวมใน
เปิดศูนย์โรงเรียนต้นแบบ
     โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ

รับน้องปีการศึกษา2559
อบรมการใช้ Google Apps
อบรมคุณธรรมครู
การสอนตามรูปแบบEIS
วันแห่งความสำเร็จ
นิทรรศการวิชาการ
Extra Class KidZania
ทดสอบการอ่าน
กิจกรรมวันเด็ก
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
คณะครูศึกษาดูงานต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาลบ้านสุขสำราญดูงาน
เทศบาลเมืองบึงยี่โถดูงาน
ดูงานสวนสุนันทา
กีฬาเทศบาล
เทศบาลเมืองสะเดาดูงาน
MOUสมาคมแต้จิ๋ว
ประเมินกิจกรรมการสอน EIS
โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
กิจกรรมรับน้องใหม่
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียน
ไหว้ครู
รับมอบเครื่องเล่นสนาม
บ้านบัวมลศึกษาดูงาน
ถวายพระพร 5 ธค
การป้องกันอัคคีภัย
MOU เทศบาลหัวทะเล
เข้าค่ายลูกเสือ
อบรมการอ่านสร้างสุข
เปิดอาคารไลออนส์
มหกรรมวิชาการท้องถิ่น
ทดสอบการอ่าน
เมนูวัยใส
ร่วมกิจกรรมเทียนพรรษา
Zero Waste School
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
ประชุมผู้บริหารสัญจร
เปิดบัญชีออมทรัพย์
มอบทุนเสริมศักยภาพ
โครงการ D.A.R.E
กิจกรรมวันแม
ทำความสะอาดพื้นที่
ศึกษาดูงาน
กีฬาอนุบาล
ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรม D.A.R.E.
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นิทรรศการวิขาการ
กีฬาอนุบาลหรรษา
ชนะเลิศการแข่งขัน
      สิ่งประดิษฐ์

เข้าค่ายจิตอาสา
กิจกรรมวันแม่
มอบประกาศนียบัตร
      การศึกษาเพื่อต่อต้าน
      ยาเสพติดในสถานศึกษา

Big Cleaning Day
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
      ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมของเรา
No title
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
No title

ประวัติโรงเรียน          
            โรงเรียนเทศบาล  3 (ยมราชสามัคคี)  ตั้งอยู่เลขที่  281 – 283  ถนนยมราช  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดเทศบาลนครราชสีมา  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประวัติความเป็นมา
             โรงเรียนเทศบาล  3  (ยมราชสามัคคี)  เดิมชื่อโรงเรียนถนนยมราช(สามัคคีวิทยา)  เป็นโรงเรียนประชาบาล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดกองการประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช  2498  โดยโอนโรงเรียนเทศบาล  5  (สามัคคีวิทยากร) 
ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่วัดสามัคคีเข้ามาอยู่ที่นี่  เอกสารต่างๆ ของโรงเรียนเดิมนำมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ทั้งหมด 

ทางโรงเรียนได้รับหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ตั้งชื่อโรงเรียนเมื่อเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2498  ชื่อว่าโรงเรียนถนนยมราชสามัคคี (สามัคคีวิทยา)  อาคารเรียนตั้งอยู่ริมถนนยมราชทางด้านทิศเหนือ ด้านข้างทั้งสองด้านติดกับบ้านเรือนราษฎร  ด้านหลังติดกับตรอกจันทราพายัพ  อาคารเดิมมีอยู่  2  หลังคือ  หลังใหญ่เป็นเรือนไม้  2  ชั้น  สร้างเมื่อต้นปี  พ.ศ. 2494  และหลังเล็กสร้างปลายปีใช้เป็นสถานที่เรียนของโรงเรียนอนุบาลการเรือนนครราชสีมา  ซึ่งต่อมาโรงเรียนได้ย้ายออกไปตั้งที่ริมถนนมิตรภาพ  เปิดดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2498  และได้เริ่มทำการเปิดสอน  เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.  2498  ในวันแรกที่เปิดทำการสอน  มีนักเรียน  320  คน  มีนางไสว  อุณาพรหม  เป็นครูใหญ่
            เมื่อวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2506  โรงเรียนนี้ได้โอนโรงเรียน  ทรัพย์สิน  รวมทั้งที่ดินของโรงเรียนทั้งหมด  ตลอดทั้งครู  จำนวน  26  คน  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  โดยมีนายบุญรอด  โชตะมังสะ  นายกเทศมนตรี  เทศบาลเมืองนครราชสีมาเป็นผู้รับมอบจาก  นายสุวรรณ  ธนกัญญา  ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นโรงเรียนเทศบาล  สังกัดเทศบาลเมืองนครราชสีมา  กองราชการส่วนท้องถิ่น  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยโดยสมบูรณ์  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)   เพื่อให้นามใหม่นี้แสดงถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนว่า  แต่เดิมเคยตั้งอยู่ที่วัดสามัคคี  ต่อมาย้ายมาตั้งอยู่ที่ริมถนนยมราช  และได้โอนมาเป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองนครราชสีมา ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา  โดยมีนางสาววิรวี  ขาวไชยมหา เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลผู้บริหาร

        1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาววิรวี  ขาวไชยมหา
             วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 08 -1725 -6951
.e-mail ymrschool3@hotmail.com ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  1 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  
จนถึงปัจจุบัน

        2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง)  จำนวน  3 คน
            1. นายอำนาจ   บุตรโต วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 09 – 8095 – 2016  e-mail - รับผิดชอบฝ่ายพัฒนาบุคลากร
            2. นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน วุฒิการศึกษาสูงสุด สาขาวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 08 – 1997 – 1573 e-mail –  รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป
            3. นายกำธร   ฉัตรเสน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมศิลป์โทรศัพท์ 08 – 1718 – 0861 ..e-mail chasten_k@hotmail.com รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ตารางที่ 1 ข้อมูลของจำนวนห้องเรียน นักเรียน และบุคลากร


ชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

เตรียมอนุบาล 3 ขวบ
อนุบาลศึกษาปีที่ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2
รวม

1
2
2
5

12
31
41
84

28
39
30
97

40
70
71
181

ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

4
4
4
4
4
4
24

60
39
53
56
52
68
346

52
53
46
37
53
55
310

112
92
99
93
105
123
656

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม

3
3
3
9

70
51
42
157

52
63
49
155

122
114
91
312

รวมทั้งหมด

37

587

562

1149จำนวนบุคลากร
 

 

« ปรัชญาโรงเรียน »
              สุ            จิ              ปุ             ลิ             หัวใจนักปราชญ์
              ความหมาย         สุ        หมายถึง          ฟัง
                                      จิ        หมายถึง          คิด
                                      ปุ        หมายถึง          ถาม
                                      ลิ       หมายถึง          จดบันทึก

 

 « คำขวัญของโรงเรียน »
              เรียนดี     มีวินัย     น้ำใจนักกีฬา

 


« สีประจำโรงเรียน
»
             สีชมพู  และ  สีน้ำเงิน
             ความหมาย   สีชมพู     หมายถึง   ความร่าเริง  สนุกสนาน  ความอ่อนหวานน่ารัก ของเด็กนักเรียน
                              สีน้ำเงิน    หมายถึง   ความแข็งแกร่ง  หนักแน่นมั่นคง  และเป็นผู้นำ ทางวิชาการ

« วิสัยทัศน์ »
"โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) มุ่งบริหารจัดการศึกษา สร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ส่งเสริมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ชำนาญการใช้เทคโนโลยีภายในปี 2559"

« พันธกิจ »
          1.   พัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน
                - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
                - คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                - สมรรถนะหลักตามหลักสูตร

          2.   พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ
                - เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ
                - เสริมการเรียนรู้ภาษาจีน
                - โครงการห้องเรียนสองภาษา(English Program)

          3.   พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
                - ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้น
                - ประชาสัมพันธ์ สื่อสารผ่านโทรทัศน์วงจรปิด (E –TV)
                -  แหล่งเรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์

          4.  พัฒนาด้านการจัดบรรยากาศแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
                - แหล่งเรียนรู้ทันสมัย
                - ศูนย์สื่อ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ
                - ภูมิทัศน์ปลอดภัย สวยงาม

Themes Design By Websurin
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ถ.ยมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
webmaster : krupiphat@ymr.ac.th