เรียนดี ภาษาเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
No title


นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รายการหลัก
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
    ฝ่ายบริหาร
    ครูสายชั้นอนุบาล
    ครู ป.1 - ป.3
    ครู ป.4 -ป.5
    ครูสายชั้นมัธยม
    ครูห้องเรียนสองภาษา
    ครูต่างชาติ
    นักการภารโรง
แผนที่ตั้งของโรงเรียน

 

เอกสารเผยแพร่
No title

ขออนุมัติใช้แผน
แบบแผนการจัดการเรียนรู้
วารสารโครงการห้องเรียน
    สองภาษา

สรุปงานโครงการ
Portfolio
SAR
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3

มุมครู ท.3
No title

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและคร คศ.1 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและครู คศ.1

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2(ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.4

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ผอ.คศ.3 - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    รองผู้อำนวยการ คศ.3 - คศ.4

แบบประเมินเลื่อนขั้น ผอ.
แบบประเมินเลื่อนขั้น ครู

PLC
No title

Professional Learning Community ตอนที่ 1 :: PLAN ::
Professional Learning Community ตอนที่ 2 :: DO ::
Professional Learning Community ตอนที่ 3 :: SEE ::

ระบบสารสนเทศท้องถิ่น
No title


ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น

gallery
No title

ภาพรวมใน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมผู้ปกครอง
ครูสอนคิด
PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ร่วมใจลดโลกร้อน
Google Classroom
ต้นแบบการจัดการขยะ
กีฬา-กรีฑานักเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาต
กิจกรรมวันภาษาไทย
อ่านสร้างสุข
สมาคมแต้จิ๋วมอบทุน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อบรมโรงเรียนพอเพียง
ผู้ปกครองเครือข่าย
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนปลอดขยะ
เลือกตั้งสภานักเรียน
เปิดศูนย์โรงเรียนต้นแบบ
     โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ

รับน้องปีการศึกษา2559
อบรมการใช้ Google Apps
อบรมคุณธรรมครู
การสอนตามรูปแบบEIS
วันแห่งความสำเร็จ
นิทรรศการวิชาการ
Extra Class KidZania
ทดสอบการอ่าน
กิจกรรมวันเด็ก
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
คณะครูศึกษาดูงานต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาลบ้านสุขสำราญดูงาน
เทศบาลเมืองบึงยี่โถดูงาน
ดูงานสวนสุนันทา
กีฬาเทศบาล
เทศบาลเมืองสะเดาดูงาน
MOUสมาคมแต้จิ๋ว
ประเมินกิจกรรมการสอน EIS
โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
กิจกรรมรับน้องใหม่
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียน
ไหว้ครู
รับมอบเครื่องเล่นสนาม
บ้านบัวมลศึกษาดูงาน
ถวายพระพร 5 ธค
การป้องกันอัคคีภัย
MOU เทศบาลหัวทะเล
เข้าค่ายลูกเสือ
อบรมการอ่านสร้างสุข
เปิดอาคารไลออนส์
มหกรรมวิชาการท้องถิ่น
ทดสอบการอ่าน
เมนูวัยใส
ร่วมกิจกรรมเทียนพรรษา
Zero Waste School
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
ประชุมผู้บริหารสัญจร
เปิดบัญชีออมทรัพย์
มอบทุนเสริมศักยภาพ
โครงการ D.A.R.E
กิจกรรมวันแม
ทำความสะอาดพื้นที่
ศึกษาดูงาน
กีฬาอนุบาล
ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรม D.A.R.E.
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นิทรรศการวิขาการ
กีฬาอนุบาลหรรษา
ชนะเลิศการแข่งขัน
      สิ่งประดิษฐ์

เข้าค่ายจิตอาสา
กิจกรรมวันแม่
มอบประกาศนียบัตร
      การศึกษาเพื่อต่อต้าน
      ยาเสพติดในสถานศึกษา

Big Cleaning Day
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
      ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมของเรา
No title
No title

ประวัติโรงเรียน          
            โรงเรียนเทศบาล  3 (ยมราชสามัคคี)  ตั้งอยู่เลขที่  281 – 283  ถนนยมราช  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดเทศบาลนครราชสีมา  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประวัติความเป็นมา
             โรงเรียนเทศบาล  3  (ยมราชสามัคคี)  เดิมชื่อโรงเรียนถนนยมราช(สามัคคีวิทยา)  เป็นโรงเรียนประชาบาล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดกองการประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช  2498  โดยโอนโรงเรียนเทศบาล  5  (สามัคคีวิทยากร) 
ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่วัดสามัคคีเข้ามาอยู่ที่นี่  เอกสารต่างๆ ของโรงเรียนเดิมนำมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ทั้งหมด 

ทางโรงเรียนได้รับหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ตั้งชื่อโรงเรียนเมื่อเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2498  ชื่อว่าโรงเรียนถนนยมราชสามัคคี (สามัคคีวิทยา)  อาคารเรียนตั้งอยู่ริมถนนยมราชทางด้านทิศเหนือ ด้านข้างทั้งสองด้านติดกับบ้านเรือนราษฎร  ด้านหลังติดกับตรอกจันทราพายัพ  อาคารเดิมมีอยู่  2  หลังคือ  หลังใหญ่เป็นเรือนไม้  2  ชั้น  สร้างเมื่อต้นปี  พ.ศ. 2494  และหลังเล็กสร้างปลายปีใช้เป็นสถานที่เรียนของโรงเรียนอนุบาลการเรือนนครราชสีมา  ซึ่งต่อมาโรงเรียนได้ย้ายออกไปตั้งที่ริมถนนมิตรภาพ  เปิดดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2498  และได้เริ่มทำการเปิดสอน  เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.  2498  ในวันแรกที่เปิดทำการสอน  มีนักเรียน  320  คน  มีนางไสว  อุณาพรหม  เป็นครูใหญ่
            เมื่อวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2506  โรงเรียนนี้ได้โอนโรงเรียน  ทรัพย์สิน  รวมทั้งที่ดินของโรงเรียนทั้งหมด  ตลอดทั้งครู  จำนวน  26  คน  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  โดยมีนายบุญรอด  โชตะมังสะ  นายกเทศมนตรี  เทศบาลเมืองนครราชสีมาเป็นผู้รับมอบจาก  นายสุวรรณ  ธนกัญญา  ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นโรงเรียนเทศบาล  สังกัดเทศบาลเมืองนครราชสีมา  กองราชการส่วนท้องถิ่น  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยโดยสมบูรณ์  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)   เพื่อให้นามใหม่นี้แสดงถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนว่า  แต่เดิมเคยตั้งอยู่ที่วัดสามัคคี  ต่อมาย้ายมาตั้งอยู่ที่ริมถนนยมราช  และได้โอนมาเป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองนครราชสีมา ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา  โดยมีนางสาววิรวี  ขาวไชยมหา เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลผู้บริหาร

        1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาววิรวี  ขาวไชยมหา
             วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 08 -1725 -6951
.e-mail wirawee@hotmail.com ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  1 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  
จนถึงปัจจุบัน

        2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง)  จำนวน  3 คน
            1. นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน วุฒิการศึกษาสูงสุด สาขาวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 08 – 1997 – 1573 e-mail –  รับผิดชอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป
            2. นางดุษฎี ปิดตะคุ วุฒิการศึกษาสูงสุดประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา รับผิดชอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายพัฒนาบุคลากร
            3. นายกำธร   ฉัตรเสน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมศิลป์โทรศัพท์ 08 – 1718 – 0861 ..e-mail chasten_k@hotmail.com รับผิดชอบผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ตารางที่ 1 ข้อมูลของจำนวนห้องเรียน นักเรียน และบุคลากร


ชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

เตรียมอนุบาล 3 ขวบ
อนุบาลศึกษาปีที่ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2
รวม

1
2
2
5

13
30
28
71

25
27
35
87

38
57
63
158

ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

4
4
4
4
4
4
24

58
50
48
55
36
53
319

50
60
58
54
55
41
305

108
110
106
109
91
94
624

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม

3
3
3
9

47
41
36
124

41
42
48
131

88
83
84
255

รวมทั้งหมด

38

495

536

1031จำนวนบุคลากร
 

 

« ปรัชญาโรงเรียน »
              สุ            จิ              ปุ             ลิ             หัวใจนักปราชญ์
              ความหมาย      สุ      หมายถึง          ฟัง
                                      จิ       หมายถึง         คิด
                                      ปุ       หมายถึง         ถาม
                                      ลิ       หมายถึง         จดบันทึก

 

 « คำขวัญของโรงเรียน »
              เรียนดี  ภาษาเด่น  เน้นคุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี

 


« สีประจำโรงเรียน
»
             สีชมพู  และ  สีน้ำเงิน
             ความหมาย   สีชมพู      หมายถึง   ความร่าเริง  สนุกสนาน  ความอ่อนหวานน่ารัก ของเด็กนักเรียน
                                  สีน้ำเงิน    หมายถึง   ความแข็งแกร่ง  หนักแน่นมั่นคง  และเป็นผู้นำ ทางวิชาการ

« วิสัยทัศน์ »
"โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งเน้นด้านภาษาเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี 2565"

« พันธกิจ »
1. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์
4. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  
6. ปลูกฝังทักษะการดำเนินชีวิต ด้านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Themes Design By Websurin
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ถ.ยมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
webmaster : krupiphat@ymr.ac.th