setalpmโครงสร้างบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การสร้างานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint    สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ส่วนประกอบของบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การสร้างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ  ดังนี้ 

 

หน้าหลัก
โครงสร้างบทเรียน
คู่มือการใช้
ผู้จัดทำ
แหล่งอ้างอิง
ติดต่อครู
คำอธิบายรายวิชา
จุดประสงค์การเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

       

 

ห้องเรียนการสร้างงานแอนิเมชั่น
     ทดสอบก่อนเรียน
พื้นฐานการสร้างงานแอนิเมชั่น
เรียนรู้โปรแกรม Ms-Powerpoint
การปรับแต่งพื้นหลัง
การใช้รูปร่างอัตโนมัติ
การแทรกวัตถุ
การใส่เอฟเฟ็กต์ให้งานนำเสนอ
ทดสอบหลังเรียน

ห้องแบบฝึกหัด
     ใบงานผู้กำกับน้อย 

ห้องทดสอบทักษะ
     โชว์ฝีมือผู้กำกับน้อย 

ห้องศึกษาค้นคว้า
     โปรแกรม Microsoft  PowerPoint
     เว็บไทยดีดี
     ไทยกู๊ดวิว
     ไมโครซอฟต์ออฟฟิต