setalpmคำชี้แจง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

1. ข้อใดคือความหมายของแอนิเมชั่น
ก. การนำภาพนิ่งหลายๆ ภาพ ที่มีความต่อเนื่องกันมาฉายด้วยความเร็วที่เหมาะสม
ข. การทำภาพให้เคลื่อนไหว
ค. การนำภาพที่ไม่ต่อเนื่องกันหลายๆ ภาพ มาฉายด้วยความเร็วที่เหมาะสม
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก


2. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการวางแผนเนื้อเรื่อง
ก. การเขียนกรอบแสดงเรื่องราว
ข. การเขียนสตอรี่บอร์ด
ค. การแต่งเนื้อเรื่องขึ้นใหม่
ง. ไม่มีข้อถูก


3. ข้อใดตรงกับการเขียนรายละเอียดต่างๆ ของตัวละคร
ก. การวาดภาพตัวละคร
ข. การเขียนสตอรี่บอร์ด
ค. ชื่ออะไร ชอบอะไร เพศอะไร
ง. ไม่มีข้อถูก


4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของการออกแบบฉาก
ก. วัตถุที่มีการเคลื่อนไหวจะต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องที่เป็นธรรมชาติ
ข. ภาพจะต้องแสดงถึงความต่อเนื่องของการกระทำ
ค. วัตถุไม่มีการเคลื่อนไหว สามารถนำเป็นภาพเหตุการณ์ในเวลาต่อมาได้
ง. ไม่มีข้อถูก


5. ปุ่ม คือข้อใด
ก. เล่นเสียงที่บันทึก
ข. หยุดบันทึกเสียงชั่วคราว
ค. เริ่มบันทึกเสียง
ง. หยุดบันทึกเสียง


6. “คลิกเมาส์ลากเสียงที่ไม่ต้องการ คลิกขวาแล้วเลือก cut” คือขั้นตอนใด
ก. การตัดเสียงที่ไม่ต้องการ
ข. การตัดเสียงที่ต้องการ
ค. การคัดลอกเสียงที่ไม่ต้องการ
ง. การคัดลอกเสียงที่ต้องการ


7. “เมนูคำสั่งจัดเป็นรูปแบบไอคอนคำสั่งมีทั้งหมด 7 แท็บ ใช้จัดการกับแต่ละวัตถุ” ตรงกับข้อใด
ก. Ribbon
ข. Status Bar
ค. Slide Pane
ง. Office Button


8. “คลิกเมนูแทรก เค้าโครง เลือกรูปแบบภาพนิ่ง” คือคำสั่งใด
ก. เพิ่มภาพนิ่งใหม่
ข. ลบภาพนิ่งใหม่
ค. แก้ไขภาพนิ่ง
ง. ถูกทุกข้อ


9. “คลิกเมนูออกแบบ ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง สีเติมแบบทึบ” คือคำสั่งใด
ก. สีเติมไล่ระดับ
ข. สีเติมแบบทึบ
ค. การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว
ง. ถูกทุกข้อ


10. “คลิกเมนูออกแบบ ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง สีเติมไล่ระดับ” คือคำสั่งใด
ก. สีเติมไล่ระดับ
ข. สีเติมแบบทึบ
ค. การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว
ง. ถูกทุกข้อ


11. “คลิกเมนูออกแบบ ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว พื้นผิว” คือคำสั่งใด
ก. สีเติมไล่ระดับ
ข. สีเติมแบบทึบ
ค. การเติมพื้นผิว
ง. การเติมรูปภาพ


12. “คลิกเมนูออกแบบ ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว ภาพตัดปะ” คือคำสั่งใด
ก. สีเติมไล่ระดับ
ข. สีเติมแบบทึบ
ค. การเติมพื้นผิว
ง. การเติมรูปภาพ


13. ข้อใดคือคำสั่งการใช้เส้นโค้ง
ก. คลิกที่เมนูออกแบบ รูปร่าง เส้นโค้ง
ข. คลิกที่เมนูแทรก รูปร่าง เส้นโค้ง
ค. คลิกที่เมนูแทรก SmartArt เส้นโค้ง
ง.คลิกที่เมนูออกแบบ SmartArt เส้นโค้ง


14. ถ้าต้องการสิ้นสุดการทำเส้นโค้ง ควรทำอย่างไร
ก. คลิกขวา 1 ครั้ง
ข. คลิกซ้าย 1 ครั้ง
ค. ดับเบิ้ลคลิก
ง. ไม่มีข้อถูก


15. ข้อใดคือคำสั่งการใช้เส้นการเขียน
ก. คลิกที่เมนูออกแบบ รูปร่าง เส้นการเขียน
ข. คลิกที่เมนูแทรก รูปร่าง เส้นการเขียน
ค. คลิกที่เมนูแทรก SmartArt เส้นการเขียน
ง. คลิกที่เมนูออกแบบ SmartArt เส้นการเขียน


16. ถ้าต้องการสิ้นสุดการทำเส้นการเขียน ควรทำอย่างไร
ก. คลิกขวา 1 ครั้ง
ข. คลิกซ้าย 1 ครั้ง
ค. ดับเบิ้ลคลิก
ง. ไม่มีข้อถูก


17. ข้อใดไม่ใช่ภาพรูปร่างพื้นฐาน
ก.
ข.
ค.
ง.


18. ข้อใดไม่ใช่คำบรรยายภาพ
ก.
ข.
ค.
ง.


19. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแทรกภาพตัดปะ
ก. เป็นภาพถ่าย
ข. เป็นไฟล์ภาพที่โปรแกรมจัดเตรียมไว้ให้
ค. ภาพวาดและภาพการ์ตูนเป็นไฟล์ .jpg
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก


20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพ
ก. ภาพถ่าย
ข. เป็นไฟล์ภาพที่โปรแกรมจัดเตรียมไว้ให้
ค. ภาพวาดและภาพการ์ตูนเป็นไฟล์ .wmf
ง. ข้อ ข. และ ค. ผิด


21. ข้อใดคือคำสั่งการกำหนดภาพเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ
ก. คลิกเมนูภาพเคลื่อนไหว คลิกที่วัตถุที่ต้องการ คำสั่งแบบเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ
ข. คลิกเมนูการนำเสนอภาพนิ่ง คลิกที่วัตถุที่ต้องการ คำสั่งแบบเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ
ค. คลิกเมนูออกแบบ คลิกที่วัตถุที่ต้องการ คำสั่งแบบเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ
ง. คลิกที่วัตถุที่ต้องการ คำสั่งแบบเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ


22. ข้อใดคือคำสั่งการกำหนดภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
ก. คลิกเมนูภาพเคลื่อนไหว คลิกที่วัตถุที่ต้องการ คำสั่งแบบเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง เพิ่มลักษณะพิเศษ รูปภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ
ข. คลิกเมนูการนำเสนอภาพนิ่ง คลิกที่วัตถุที่ต้องการ คำสั่งแบบเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง เพิ่มลักษณะพิเศษ รูปภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ
ค. คลิกเมนูออกแบบ คลิกที่วัตถุที่ต้องการ คำสั่งแบบเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ
ง. คลิกที่วัตถุที่ต้องการ คำสั่งแบบเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ


23. “กำหนดภาพเคลื่อนไหวเมื่อจบการนำเสนอวัตถุนั้น” คือการเพิ่มลักษณะพิเศษตรงกับข้อใด
ก. เข้า
ข. ตัวเน้น
ค. จบการทำงาน
ง. เส้นทางการเคลื่อนที่


24. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “หลังก่อนหน้านี้”
ก. ให้เล่นเอฟเฟ็กต์เมื่อคลิกเท่านั้น
ข. ให้เล่นเอฟเฟ็กต์ต่อจากวัตถุก่อนหน้า
ค. ให้เล่นเฟอเฟ็กต์พร้อมกับวัตถุที่เล่นก่อนหน้านี้
ง. ไม่มีข้อถูก


25. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใส่เสียงให้กับเอฟเฟ็กต์
ก. เป็นการใส่เสียงในขณะที่กำลังแสดงเอฟเฟ็กต์อยู่
ข. เน้นความน่าสนใจให้กับวัตถุ
ค. เลือกใส่เสียงให้เฉพาะวัตถุหรือข้อความที่ต้องการเน้น
ง. ถูกทุกข้อ


26. ถ้าต้องการใส่เสียงให้กับเอฟเฟ็กต์เป็นเสียงอื่นๆ มีวิธีการทำอย่างไร
ก. คลิกที่วัตถุที่ต้องการ ตัวเลือกลักษณะพิเศษ สิ่งเพิ่มเติมเลือกเสียง เสียงอื่นๆ
ข. คลิกที่วัตถุที่ต้องการ ตัวเลือกลักษณะพิเศษ ปรับเปลี่ยน เลือกเสียง เสียงอื่นๆ
ค. คลิกที่วัตถุที่ต้องการ ตัวเลือกลักษณะพิเศษ ตั้งเสียงเอฟเฟ็กต์ เลือกเสียง เสียงอื่นๆ
ง. ไม่มีข้อถูก

27. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งเวลาในการเล่นเอฟเฟ็กต์
ก. เป็นการช่วยควบคุมเวลาในการแสดงเอฟเฟ็กต์ของวัตถุหรือข้อความ
ข. สามารถตั้งค่าให้แต่ละเอฟเฟ็กต์แสดงต่อเนื่องกันได้
ค. ไม่ต้องคลิกเมาส์แสดงแต่ละเอฟเฟ็กต์
ง. ถูกทุกข้อ


28. ถ้าต้องการตั่งค่าเวลาในการเล่นเอฟเฟ็กต์แสดงความเร็ว 2 วินาที ตรงกับข้อใด
ก. ช้า
ข. ช้ามาก
ค. ปานกลาง
ง. เร็ว


29. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดลำดับการแสดงเอฟเฟ็กต์
ก. การจัดลำดับเอฟเฟ็กต์มีผลให้ตัวเลขที่แสดงอยู่หน้าวัตถุ
ข. การกำหนดการปรากฏของเนื้อหา ข้อความ มาก่อน และหลัง
ค. สามารถช่วยงานนำเสนอจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาต่างๆ
ง. ถูกทุกข้อ


30. ถ้าต้องการย้ายลำดับของการแสดงเอฟเฟ็กต์ ควรทำอย่างไร
ก. คลิกที่วัตถุที่ต้องการ แล้วคลิกค้างไว้ ลากเลื่อนขึ้นหรือลง
ข. คลิกที่วัตถุที่ต้องการ แล้วเปลี่ยนตัวเลขที่แสดง
ค. คลิกขวาที่วัตถุ แล้วลากเลื่อนขึ้นหรือลง
ง. ไม่มีข้อถูก


ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: