กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมให้กับลูกเสือ เนตรนาร ยุวกาชาด เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นหมู่คณะ


>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม