logo65

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
           โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ตั้งอยู่เลขที่ 281 – 283 ถนนยมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดเทศบาลนครราชสีมา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เดิมชื่อโรงเรียนถนนยมราช(สามัคคีวิทยา) เป็นโรงเรียนประชาบาล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2498 โดยโอนโรงเรียนเทศบาล 5 (สามัคคีวิทยากร) ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่วัดสามัคคีเข้ามาอยู่ที่นี่ เอกสารต่างๆ ของโรงเรียนเดิมนำมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ทั้งหมด

ทางโรงเรียนได้รับหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ตั้งชื่อโรงเรียนเมื่อเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2498 ชื่อว่าโรงเรียนถนนยมราชสามัคคี (สามัคคีวิทยา) อาคารเรียนตั้งอยู่ริมถนนยมราชทางด้านทิศเหนือ ด้านข้างทั้งสองด้านติดกับบ้านเรือนราษฎร ด้านหลังติดกับตรอกจันทราพายัพ อาคารเดิมมีอยู่ 2 หลังคือ หลังใหญ่เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น สร้างเมื่อต้นปี พ.ศ. 2494 และหลังเล็กสร้างปลายปีใช้เป็นสถานที่เรียนของโรงเรียนอนุบาลการเรือนนครราชสีมา ซึ่งต่อมาโรงเรียนได้ย้ายออกไปตั้งที่ริมถนนมิตรภาพ เปิดดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 และได้เริ่มทำการเปิดสอน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 ในวันแรกที่เปิดทำการสอน มีนักเรียน 320 คน มีนางไสว อุณาพรหม เป็นครูใหญ่

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2506 โรงเรียนนี้ได้โอนโรงเรียน ทรัพย์สิน รวมทั้งที่ดินของโรงเรียนทั้งหมด ตลอดทั้งครู จำนวน 26 คน ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา โดยมีนายบุญรอด โชตะมังสะ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองนครราชสีมาเป็นผู้รับมอบจาก นายสุวรรณ ธนกัญญา ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองนครราชสีมา กองราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยโดยสมบูรณ์ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เพื่อให้นามใหม่นี้แสดงถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนว่า แต่เดิมเคยตั้งอยู่ที่วัดสามัคคี ต่อมาย้ายมาตั้งอยู่ที่ริมถนนยมราช และได้โอนมาเป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองนครราชสีมา ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

« ปรัชญาโรงเรียน »
              สุ จิ ปุ ลิ หัวใจนักปราชญ์
              ความหมาย       สุ หมายถึง ฟัง
                                       จิ หมายถึง คิด
                                       ปุ หมายถึง ถาม
                                       ลิ หมายถึง จดบันทึก
« คำขวัญของโรงเรียน »
               เรียนดี ภาษาเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
« สีประจำโรงเรียน »
               สีชมพู และ สีน้ำเงิน
               ความหมาย    สีชมพู หมายถึง ความร่าเริง สนุกสนาน ความอ่อนหวานน่ารัก
                                                                ของเด็กนักเรียน
                                     สีน้ำเงิน หมายถึง ความแข็งแกร่ง หนักแน่นมั่นคง และเป็นผู้นำ
                                                                  ทางวิชาการ

logo65
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์ : 044-242309     โทรสาร : 044-248426    email : krupiphat@ymr.ac.th