ทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมทดสอบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Common European Framework of Reference for langage : CEFR) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการห้องเรียนสองภาษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1- 3

>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม