logo65

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

บุคลากร

ฝ่ายบริหาร

ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นางนิตติญา สุวรรณ์โรจน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางตติยา นาครังสรรค์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ

นายกำธร ฉัตรเสน

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ

สายชั้นอนุบาล

นางสุกานดา สารรัตน์

ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวเอวิตรา กิ่งนอก

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวจามจุรี มุมกระโทก

ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางณภษร อัฐวัฒนกุล

ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น อ.3/2

นางวัฒนาภรณ์ ปาธิสุทธิ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น / ครูประจำชั้น อ.2/1

นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวจิตติมา บุญวิจิตร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูพิเศษระดับช่วงชั้นปฐมวัย

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางกิติยา สารมันตะ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น / ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวศศินา เสาว์ทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสาววรรธินี ชัยมงคล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป.1/3

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวรัตติกาล บุญชัยศิริ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.2/1

นางสาวพัชราภรณ์ อำภาคำ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสาวศิวาการ บำรุงเกาะ

ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.2/3

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางอรวิชญา ปลอดสันเทียะ

ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.3/1

นางดวงตา จงมหาสวัสดิ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.3/2

นางสาวสุภีพร ดวงมนตรี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป.3/3

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางศศิธร ดับใหม่

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.4/1

นางฐิตาภรณ์ มูลนานัด

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.4/2

นางสาวพรพิมล ย่อดี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.4/3

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางธันยพร เงินโคกกรวด

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.5/1

นางเบญจมาศ เมืองไชย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวอรยา โข่พิมาย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ป.5/3

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสายใจ ชื่นนอก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.6/1

นางสาวพักตร์วิภา นามเจริญ

ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.6/2

นางสาวสุปราณี กาญจนกิจ

ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.6/3

ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษา

นางสาวกนกวรรณ นิลจาด

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวอารยา พิศโฉม

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา

นายโสรัจจ์ นันทศักดิ์ภิญโญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา

นางวิรงรอง สุปัญญเดชา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา

นางปนัดดา รัตนพันธุ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวปวีณา วะเกิดเป้ม

ตำแหน่ง ครูโครงการห้องเรียนสองภาษา
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา

นายยงวิทย์ ผลผักแว่น

ตำแหน่ง ครูโครงการห้องเรียนสองภาษา
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษา

นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่ง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษา

นายฐิติศักดิ์ กระจ่างโพธิ์

ตำแหน่ง ครูโครงการห้องเรียนสองภาษา
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวชุลีพร แสงฤทธิ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ม.1/1

นางสาวจุฑารัตน์ น้อยสา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ม.1/2

นางสาวสุดารัตน์ พลศักดิ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

kn15

นางสาวชลธิชา แสนคำ

ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ม.2/1

นางสาวนิชานันท์ จำปามูล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ม.2/2

นางสุนิสา อินทรกำแหง สิทธิเนติกุล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ม.2/3

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพัชรินทร์ สวัสดิ์รักษ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ม.3/1

นางสาวจันทิมา พวงเกษ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ม.3/2

นางสาวมณีรัตน์ ชุ่มขุนทด

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ม.3/3

ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษา

นางอดิศร ฉินสูงเนิน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางจุฬาวรรณ แสงหิรัญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายวราพงศ์ แสงฤทธิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางปารณีย์ ปานแก้ว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายพิพัฒน์ คงสัตย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายธนศักดิ์ วรแสน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายเอก วิวรรณน์ภาสกร

ตำแหน่ง ครูโครงการห้องเรียนสองภาษา
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปวีณา ศิริโสภา

ตำแหน่ง ครูโครงการห้องเรียนสองภาษา
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางธนัทอร หล่าจันทึก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ครูชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียนสองภาษา

Miss Ayla Malacad Barrera

Ms. Christine Mae Grondiano Hagonao

Miss Georgie Dambiray Tipayno

Mr.Andrew Bernard Wareham

Miss Dwivelyn Dato-on LonzaGa

Mr. James Welliam Fernandez Ejada

Ms. Fely A. Dipidip

Miss Lea L. Malaggay

Mrs. Aurora A Falag-ey

Miss Ingrid Cleo Padoga

Miss Aiza Fe Arud Tamiing

Ms. Christy Dc Soberano

Miss Lea May Amores Radaza

Mr. Mark Louie Jolito Grandia

Miss Christina lbarrola Rodriguez

Miss Shira Vhen Toleran Talabac

Mrs. Melita Sumaya Magaso

Miss Jhunna Mae Catague Alvarado

Miss Ritchelle Santiago Adarna

Miss. Jocelyn lachica Gaudang

Miss Jenefer Bago Calayon

Mr. John Rey Bugna Mondia

Miss Aurea Quilantang Dignadice

Miss Cherry Moyet Geverola

Miss. Jocelyn Herrero Bueno

Mr. Cris John Tabing Tagudina

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกนกวรรณ ยิ่งถาวร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสิริพร สังข์แก้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางฐิตาภรณ์ ชันเกษม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ข้อมูล

นางสาวเกตุระภีร์ ป้องแก้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

นักการภารโรง

นายวัชรินทร์ วันสันเทียะ

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายพงศกร มัดทองหลาง

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายปฏิพล วนสันเทียะ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางสาวสุปราณี สุขหมื่นไวย

ตำแหน่ง นักการภารโรง

logo65
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์ : 044-242309     โทรสาร : 044-248426    email : krupiphat@ymr.ac.th