ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนสองภาษาและห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕