logo65

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

คนเก่งของเรา
ภาพกิจกรรม

ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์

คำชี้แจงสำหรับผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน

           ** การเข้าเช็คผลการเรียนออนไลน์ ให้เลือกรายการในปีการศึกษาที่ต้องการ จากนั้นเลือกรายการระดับชั้นเรียนของตัวนักเรียนที่เรียนในปีการศึกษานั้น ๆ แล้วใช้
เลขประจำตัว 5 หลัก ของนักเรียนในการดูเกรด

               ตัวอย่างเช่น ปีการศึกษา 2563 เด็กชาย ก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้เลือกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เมื่อถึงปีการศึกษา 2564 เด็กชาย ก ได้เลื่อนชั้นเรียนขึ้น ป.2
ดังนั้นต้องเลือกรายการเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นต้น

: ปีการศึกษา 2564

>> ระดับชั้นประถมศึกษา

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

: ปีการศึกษา 2563

>> ระดับชั้นประถมศึกษา

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

logo65
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์ : 044-242309     โทรสาร : 044-248426    email : krupiphat@ymr.ac.th