พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเคารพรัก เคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน อีกทั้งเป็นการปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีสัมมาคาราวะ อ่อนน้อมถ่อมตน และรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ


>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม