ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม