การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

ในวันที่ วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ได้รับเกียรติจาก คุณชัชวาล วงษ์จร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียนสองภาษา ในหัวข้อ : การจัดกิจกรรม Walk Rally การทำงานเป็นทีม การจัดการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามกรอบมาตรฐาน CEFR ณ โรงแรมเขาใหญ่ตาคีรีทิพย์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง นครราชสีมา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ครูชางต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม