กิจกรรม Extra class “บ้านชาวนา”

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 โครงการห้องเรียนสองภาษา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม Extra class
“บ้านชาวนา” ณ บ้านครูธานี จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้นอกสถานที่ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา และกระบวนการผลิตข้าวสารจากภูมิปัญญาของชาวนาในอดีต ฝึกการแก้ปัญหา และรู้จักการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักเรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ ข้อ 1-4 ตามมาตรฐานของหลักสูตร

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม