กิจกรรมเดินทางไกล ป.1-3 , ป.4-5, ม.1-2

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมเดินทางไกล ประจำปี​ 2565​ ณ​ กองร้อย​ปฏิบัติการ​จิตวิทยา​ที่​ 2​ ค่ายสุร​ธรรม​พิทักษ์​ อำเภอเมือง​ จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2566 เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม