ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

การจัดกิจกรรม Walk Rally การทำงานเป็นทีม การจัดการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามกรอบมาตรฐาน CEFR เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน 2/2566

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดการอบรมเชิงปฏฺบัติการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

การจัดกิจกรรม Christmas & Open House 2023

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2566

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2566 เพื่อให้ครูประจำชั้นได้สนทนา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลและประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน