ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาลส่องนางใย เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาลส่องนางใย เทศบาลเมืองมหาสารคาม ในการเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนสองภาษา

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปุณยวีร์ พิศนอก ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

กิจกรรม Extra class “บ้านชาวนา”

กิจกรรม Extra class
“บ้านชาวนา” ณ บ้านครูธานี จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้นอกสถานที่ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา และกระบวนการผลิตข้าวสารจากภูมิปัญญาของชาวนา

“Survival in Bangkok”

โครงการห้องเรียนสองภาษา จัดกิจกรรม Walk Rally ภายใต้ชื่อ “Survival in Bangkok” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามของโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงบุญคุณของมารดาผู้ให้กำเนิด

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา