การประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและคณะครู ร่วมประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อกำกับและส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษา โดยร่วมวางแผนกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

พิธีมอบหลักฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดพิธีมอบหลักฐานทางการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR English Proficiency test) CEFR 2024

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR English Proficiency test) CEFR 2024 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2566

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในปีการศึกษา 2566 เพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กิจกรรม EXTRA CLASS “SURVIVAL IN KRABI”

กิจกรรม EXTRA CLASS “SURVIVAL IN KRABI” ในระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนสองภาษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้โดยการลงมือ ปฏิบัติและการเรียนรู้นอกสถานที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

การจัดกิจกรรม Walk Rally การทำงานเป็นทีม การจัดการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามกรอบมาตรฐาน CEFR เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดการอบรมเชิงปฏฺบัติการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

การจัดกิจกรรม Christmas & Open House 2023

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2566

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2566 เพื่อให้ครูประจำชั้นได้สนทนา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลและประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน