การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR English Proficiency test) CEFR 2024

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR English Proficiency test) CEFR 2024 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม