Integrated English Camp

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรม” Integrated English Camp” เพื่อส่งเสริมศักยภาพทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการห้องเรียนสองภาษา (English Program) ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกชมภาพกิจกรรม