กิจกรรม EP YMR SKILL UP

วันที่ 14 มี.ค. 2565 ถึง 1 เม.ย. 2565 ร.ร.เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรม EP YMR SKILL UP สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา (English Program) ระดับชั้นปฐมวัย /ชั้นประถมศึกษา / ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สนใจพัฒนาทักษะความรู้และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) เพื่อต่อยอดทางการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น

>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม