logo65

 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

วารสาร

YMR NEWS & UPDATE

การประชุมผู้ปคกรองนักเรียน

นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ประจำปี 2565 ...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเคารพรัก เคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน ...

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ...

ประกาศโรงเรียน

Download เอกสาร

จดหมายข่าวชาวยมราช

การประชุมเชิงปฏิบัติการ School as Learning Community : SLC

การประชุมเชิงปฏิบัติการ School as Learning Community : SLC ...

คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ...

ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและป้องกันการแพร่ระบาดโรค

ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid-19 ...

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ...
logo65
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์ : 044-242309     โทรสาร : 044-248426    email : krupiphat@ymr.ac.th