ประกาศโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เรื่องประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)