แจ้งการจัดรูปแบบการมาเรียนของนักเรียน ตามมาตรการเปิดภาคเรียนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (การมาเรียนกลุ่ม ก, ข)