ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน 2/2566