กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนให้ทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ แนวทางการปฏฺบัติตน และสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน ฝึกให้รู้จักการปรับตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่ และให้เกิดเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม