กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมนำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม รู้จักแก้ปัญหา และมีการตัดสินใจที่เหมาะสม

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม