กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ได้รับเกียรติจาก นางปุณยวีร์ พิศนอก ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานของตนเอง

คลิกชมภาพกิจกรรม