การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายสายชั้น

การประชุมประธานผู้ปกครองเครือข่ายสายชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ