กิจกรรม Extra Class

โครงการห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรม Extra Class ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช (NSM Science Square at Korat) อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครรราชสีมา

คลิกชมภาพกิจกรรม