ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
    สายงานบริหารสถานศึกษา

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
    สายการสอน

ขออนุมัติใช้แผน
แบบแผนการจัดการเรียนรู้
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานรายบุคคล-PPR
แบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
ID PLAN

สรุปงานโครงการ
แบบฟอร์มโครงการ
Portfolio
SAR2564
ประกาศมาตรฐานโรงเรียน
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3
แบบคำขอหนังสือรับรอง
แบบคำร้องขอหลักฐาน
คำร้องขอย้ายนักเรียน 

 
 


นางสุนิสา อินทรกำแหง สิทธิเนติกุล
 ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.2/1


นางดวงตา จงมหาสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.2/2


นางสาวศิวาการ  บำรุงเกาะ
ตำแหน่ง ครู
 ครูประจำชั้น ป.2/3

 

 

 

 


นางอรวิชญา ปลอดสันเทียะ
  ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.3/1


นางสาวณัฐพร  เดชขุนทด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ป.3/2


นางสาวสุภีพร   ดวงมนตรี
  ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.3/3


นางวิรงรอง สุปัญญเดชา
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษานายอดิศร พลศรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา

 


นางศศิธร   ดับใหม่
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.4/1

 

 

 

 

นางสาวพรพิมล ย่อดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.4/2


นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ป.4/3

 

 

 

 


นางธันยพร  เงินโคกกรวด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.5/1


นางธนัทอร หล่าจันทึก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.5/2


นางสาวอรยา โข่พิมาย
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ป.5/3


 นางฐิตาภรณ์  มูลนานัด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป.ุ5/4

 

 

 

 

 


 
 เด็กชายธนเสฏฐ์ อิ่มจิตรจรัส
รองชนะเลิศอันดับ 1
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เด็กชายมงคลสวัสดิ์ ทุมสวัสดิ์
100 คะแนนเต็ม O-NET
วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายมณฑป ธงธรรมรัตน์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
แข่งขันคนเก่งท้องถิ่น
ระดับประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

เด็กชายชัยภัทร อุทัยพร
100 คะแนนเต็ม O-NET
วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.นลพรรณ สินธุรัตน์
ด.ช.เดโช จำนงจิตร
ด.ญ.สาริศา ศิลาขวา
รางวัลชนะเลิศ โครงงานระดับปฐมวัย มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ด.ช.กฤษฎา ปานสูงเนิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน MS PowerPoint 2010 ระดับ ป.4-6 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ด.ช.จตุภัทร กองสูงเนิน
ด.ญ.จิรารัตน์ แสงสอน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ระดับปฐมวัย มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด.ช.พลกฤต ศรีหอม นร.ชั้น
ม.3/3 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ..เข้ารับโล่รางวัลและเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา..ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


ด.ช.วิวรรธ์ ธนพิบูลพงศ์ ป.5/2 (EP) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


เด็กชายสิริยศ คุ้มม่วง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558

เด็กหญิงพิชชาภา เต็งจงดี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 EP ได้รับรางวัลชมเชย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558

ด.ช.ยุทธศาสตร์ เรืองไพศาล
นักเรียนชั้น ป.6/1 EP ได้รับ
ถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
จากการแข่งขันกีฬาลีลาศ
นานาชาติ The 6th "King's Cup" Thailand Open 2015 (WDSF World Open Standard & Latin) ...
ได้ 2 เหรียญทอง
1 เหรียญทองแดง
รุ่น Juvenile Class A Open STARDARD

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

:: เด็กหญิงเจนจิรา ตันนอก
:: ผู้ฝึกสอน
นางสาวอริสา อินทะโส


รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน การสร้างนิทานตามจินตนาการด้วยโปรแกรม PowerPoint ระดับประถมศึกษาตอนปลายนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

:: เด็กชายกฤษฎา ปานสูงเนิน
::
ผู้ฝึกสอน
นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน