ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
    สายงานบริหารสถานศึกษา

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
    สายการสอน

ขออนุมัติใช้แผน
แบบแผนการจัดการเรียนรู้
วารสารโครงการห้องเรียน
    สองภาษา

สรุปงานโครงการ
Portfolio
SAR
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3
แบบคำขอหนังสือรับรอง
แบบคำร้องขอหลักฐาน
คำร้องขอย้ายนักเรียน 

 
 


นางสาวปรีประภา สารีบุตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าสายชั้น / ครูประจำชั้น ป.6/1นางสาวณัฐธยาน์ สุทธิทิพย์
ตำแหน่ง ครูโครงการห้องเรียนสองภาษา
 
ครูประจำชั้น ป.ุ6/1


นางอารยา อินทะโส
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ครูประจำชั้น ป.ุ6/2


นางสาววรัญญา บุสันเทีย
ตำแหน่ง ครูโครงการห้องเรียนสองภาษา
 
ครูประจำชั้น ป.ุ6/2


นายภิญญา กลอนโพธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.6/3


นางสมศรี รักษ์วิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.6/4


นายทศพร  วงศ์มะเกลือเก่า
ตำแหน่ง ครูโครงการห้องเรียนสองภาษา
 
ครูพิเศษสายชั้น ป.6

 

 

 

 

 

 

 

 


นางอดิศร ฉินสูงเนิน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้น/ครูประจำชั้น ม.1/3


นางสาวพิชญสินี เกษียรจังหรีด
 ตำแหน่ง ครูโครงการห้องเรียนสองภาษา
 ครูประจำชั้น ม.1/1


นางสาวพรวิภา  จำปามูล
  ตำแหน่ง ครูโครงการห้องเรียนสองภาษา
 
 ครูประจำชั้น ม.1/2


นางธนัทอร หล่าจันทึก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
  ครูพิเศษสายชั้น ม.1


นายธนศักดิ์ วรแสน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูพิเศษสายชั้น ม.1


นางสาวชุลีพร แสงฤทธิ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้
 
ครูพิเศษสายชั้น ม.1

 


นางปารณีย์ ปานแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้น


นางอัณธิรา จันทะภักดี
 ตำแหน่ง ครูโครงการห้องเรียนสองภาษา
 
 ครูประจำชั้น ม.2/1


นางวรรณา สังสุทธิพงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ม.2/2


นางสาวชุติกาญจน์ อริยวรรธนกุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ครูประจำชั้น ม.2/3


นางสาวสุดารัตน์ พลศักดิ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
 ครูพิเศษสายชั้น ม.2


นางสาวศศินา ลัดหนองขี
ตำแหน่ง ครูโครงการห้องเรียนสองภาษา
 ครูพิเศษสายชั้น ม.2

 


นายวราพงศ์ แสงฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
หัวหน้าสายชั้น


นางสาวพรหมพักตร์ ศิริคุณ
ตำแหน่ง ครูโครงการห้องเรียนสองภาษา
ครูประจำชั้น ม.3/1


นางสาวมณีรัตน์ ชุ่มขุนทด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 ครูประจำชั้น ม.3/2


นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 ครูประจำชั้น ม.3/3


นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษประจำสายชั้น ม.3


นางสาวนาตยา สุวรรณกลาง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูพิเศษประจำสายชั้น ม.3


นางสาวอรยา โข่พิมาย
 ตำแหน่ง ครูโครงการห้องเรียนสองภาษา
ครูพิเศษประจำสายชั้น ม.3
 

   

 

 

 นายวันชัย สุมโนจริตาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
 เด็กชายธนเสฏฐ์ อิ่มจิตรจรัส
รองชนะเลิศอันดับ 1
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เด็กชายมงคลสวัสดิ์ ทุมสวัสดิ์
100 คะแนนเต็ม O-NET
วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายมณฑป ธงธรรมรัตน์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
แข่งขันคนเก่งท้องถิ่น
ระดับประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

เด็กชายชัยภัทร อุทัยพร
100 คะแนนเต็ม O-NET
วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.นลพรรณ สินธุรัตน์
ด.ช.เดโช จำนงจิตร
ด.ญ.สาริศา ศิลาขวา
รางวัลชนะเลิศ โครงงานระดับปฐมวัย มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ด.ช.กฤษฎา ปานสูงเนิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน MS PowerPoint 2010 ระดับ ป.4-6 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ด.ช.จตุภัทร กองสูงเนิน
ด.ญ.จิรารัตน์ แสงสอน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ระดับปฐมวัย มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด.ช.พลกฤต ศรีหอม นร.ชั้น
ม.3/3 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ..เข้ารับโล่รางวัลและเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา..ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


ด.ช.วิวรรธ์ ธนพิบูลพงศ์ ป.5/2 (EP) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


เด็กชายสิริยศ คุ้มม่วง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558

เด็กหญิงพิชชาภา เต็งจงดี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 EP ได้รับรางวัลชมเชย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558

ด.ช.ยุทธศาสตร์ เรืองไพศาล
นักเรียนชั้น ป.6/1 EP ได้รับ
ถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
จากการแข่งขันกีฬาลีลาศ
นานาชาติ The 6th "King's Cup" Thailand Open 2015 (WDSF World Open Standard & Latin) ...
ได้ 2 เหรียญทอง
1 เหรียญทองแดง
รุ่น Juvenile Class A Open STARDARD

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

:: เด็กหญิงเจนจิรา ตันนอก
:: ผู้ฝึกสอน
นางสาวอริสา อินทะโส


รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน การสร้างนิทานตามจินตนาการด้วยโปรแกรม PowerPoint ระดับประถมศึกษาตอนปลายนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

:: เด็กชายกฤษฎา ปานสูงเนิน
::
ผู้ฝึกสอน
นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน