ประชุมสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมประธานผู้ปกครองเครือข่ายสายชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ เพื่อดำเนินการเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองและลงมติเลือกนายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ โดยที่ประชุมได้มีมติร่วมกันให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ พีรทัตสุวรรณ เป็นนายกสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เพื่อมาทำหน้าที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง ให้เกิดความเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับตัวนักเรียนตลอดจนสถานศึกษา และเชื่อมโยงผู้ปกครองให้มามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานของตนเองต่อไป