โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดการอบรมเชิงปฏฺบัติการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นคนดี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม