การจัดกิจกรรม Christmas & Open House 2023

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม แนวคิด ความเป็นอยู่โดยใช้กิจกรรมวันคริสต์มาสเป็นสื่อกลาง และเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในหลายๆ ด้าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม