พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเคารพรัก เคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน อีกทั้งเป็นการปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีสัมมาคาราวะ อ่อนน้อมถ่อมตน และรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม