กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้น ป.6 และ ม.3

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2565 เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม