กิจกรรม EXTRA CLASS “SURVIVAL IN KRABI”

โครงการห้องเรียนสองภาษา จัดกิจกรรม EXTRA CLASS “SURVIVAL IN KRABI” ในระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนสองภาษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้โดยการลงมือ ปฏิบัติและการเรียนรู้นอกสถานที่ ได้ฝึกการแก้ปัญหา และรู้จักการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักเรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม