setalpmคำชี้แจง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของแอนิเมชั่น
ก. การทำภาพให้เคลื่อนไหว
ข. การนำภาพนิ่งหลายๆ ภาพ ที่มีความต่อเนื่องมาฉายด้วยความเร็วที่เหมาะสม
ค. การทำให้เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว
ง. การนำภาพที่ไม่ต่อเนื่องกันหลายๆ ภาพ มาฉาย ด้วยความเร็วที่เหมาะสม


2. ข้อใดคือความหมายของการวางแผนเนื้อเรื่อง
ก. การแต่งเนื้อเรื่องขึ้นใหม่
ข. การเขียนสตอรี่บอร์ด
ค. การเขียนกรอบแสดงเรื่องราว
ง. ถูกทุกข้อ


3. “ชื่ออะไร อายุเท่าไหร่ เพศอะไร” คือขั้นตอนใดของการออกแบบตัวละคร
ก. การวาดภาพตัวละคร
ข. การเขียนรายละเอียดต่างๆ ของตัวละคร
ค. การเขียนสตอรี่บอร์ด
ง. ถูกทุกข้อ


4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของการออกแบบฉาก
ก. วัตถุที่มีการเคลื่อนไหวจะต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องที่เป็นธรรมชาติ
ข. ภาพจะต้องแสดงถึงความต่อเนื่องของการกระทำ
ค. วัตถุไม่มีการเคลื่อนไหว สามารถนำเป็นภาพเหตุการณ์ในเวลาต่อมาได้
ง. ถูกทุกข้อ


5. ข้อใด คือปุ่มเริ่มบันทึกเสียง
ก.
ข.
ค.
ง.


6. ข้อใดคือขั้นตอนการตัดเสียงที่ไม่ต้องการ
ก. คลิกเมาส์ลากเสียงที่ไม่ต้องการ คลิกขวาแล้วเลือก cut
ข. คลิกเมาส์ลากเสียงที่ไม่ต้องการ คลิกขวาแล้วเลือก copy
ค. คลิกเมาส์ลากเสียงที่ไม่ต้องการ คลิกขวาแล้วเลือก delete
ง. คลิกเมาส์ลากเสียงที่ไม่ต้องการ คลิกขวา แล้วเลือก paste


7. แท็บเครื่องมือ Ribbon ทำหน้าที่อะไร
ก. แสดงรายชื่อเอกสารคำสั่งเปิดใช้อยู่
ข. คำสั่งที่เกี่ยวกับเอกสาร เช่น คำสั่งสร้าง คำสั่งเปิด
ค. พื้นที่ใช้ทำงานแต่ละภาพนิ่ง
ง. เมนูคำสั่งจัดเป็นรูปแบบไอคอนคำสั่งมีทั้งหมด 7 แท็บ ใช้จัดการกับแต่ละวัตถุ


8. ข้อใดคือคำสั่งการสร้างภาพนิ่ง
ก. คลิกเมนูแทรก เค้าโครง เลือกรูปแบบภาพนิ่ง
ข. คลิกเมนูออกแบบ เค้าโครง เลือกรูปแบบภาพนิ่ง
ค. คลิกเมนูภาพเคลื่อนไหว เค้าโครง เลือกรูปแบบภาพนิ่ง
ง. คลิกเมนูการนำเสนอภาพนิ่ง เค้าโครง เลือกรูปแบบภาพนิ่ง


9. ข้อใดคือคำสั่งการเติมลักษณะพื้นหลังด้วยสีแบบทึบ
ก. คลิกเมนูออกแบบ ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง สีเติมแบบทึบ
ข. คลิกเมนูออกแบบ ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง สีเติมไล่ระดับ
ค. คลิกเมนูแทรก ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง สีเติมแบบทึบ
ง. คลิกเมนูแทรก ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง สีเติมไล่ระดับ


10. ข้อใดคือคำสั่งการเติมลักษณะพื้นหลังด้วยสีแบบไล่ระดับ
ก. คลิกเมนูออกแบบ ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง สีเติมแบบทึบ
ข. คลิกเมนูออกแบบ ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง สีเติมไล่ระดับ
ค. คลิกเมนูแทรก ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง สีเติมแบบทึบ
ง. คลิกเมนูแทรก ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง สีเติมไล่ระดับ


11. ข้อใดคือคำสั่งการเติมลักษณะพื้นหลังด้วยพื้นผิว
ก. คลิกเมนูออกแบบ ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว
ข. คลิกเมนูออกแบบ ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว พื้นผิว
ค. คลิกเมนูแทรก ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว
ง. คลิกเมนูแทรก ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว พื้นผิว


12. ข้อใดคือคำสั่งการเติมรูปภาพตัดปะ
ก. คลิกเมนูออกแบบ ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว ภาพตัดปะ
ข. คลิกเมนูออกแบบ ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว แฟ้ม
ค. คลิกเมนูแทรก ลักษณะพื้นหลัง จัดรูปแบบพื้นหลัง การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก


13. ข้อใดคือคำสั่งการใช้เส้นโค้ง
ก. คลิกที่เมนูออกแบบ รูปร่าง เส้นโค้ง
ข. คลิกที่เมนูแทรก รูปร่าง เส้นโค้ง
ค. คลิกที่เมนูรูปแบบ รูปร่าง เส้นโค้ง
ง. คลิกที่เมนูหน้าแรก รูปร่าง เส้นโค้ง


14. เมื่อเลือกคำสั่งการทำเส้นโค้งแล้ว ลักษณะของตัวชี้เมาส์เป็นรูปใด
ก.
ข.
ค.
ง.


15. ข้อใดคือคำสั่งการใช้เส้นการเขียน
ก. คลิกที่เมนูออกแบบ รูปร่าง เส้นการเขียน
ข. คลิกที่เมนูแทรก รูปร่าง เส้นการเขียน
ค. คลิกที่เมนูรูปแบบ รูปร่าง เส้นการเขียน
ง. คลิกที่เมนูหน้าแรก รูปร่าง เส้นการเขียน


16. เมื่อเลือกคำสั่งการทำเส้นการเขียนแล้ว ลักษณะของตัวชี้เมาส์เป็นรูปใด
ก.
ข.
ค.
ง.


17. ข้อใดใช่ภาพรูปร่างพื้นฐาน
ก.
ข.
ค.
ง.


18. ข้อใดใช่คำบรรยายภาพ
ก.
ข.
ค.
ง.


19. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแทรกภาพตัดปะ
ก. เป็นภาพคลิปอาร์ต
ข. เป็นไฟล์ภาพที่โปรแกรมจัดเตรียมไว้ให้
ค. ภาพวาดและภาพการ์ตูนเป็นไฟล์ .wmf
ง. ถูกทุกข้อ


20. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพ
ก. เป็นภาพวิวทิวทัศน์
ข. เป็นไฟล์ภาพที่ได้จาก กล้องดิจิตอล
ค. เป็นไฟล์ภาพ .jpg .gif .bmp
ง. ถูกทุกข้อ


21. ข้อใดคือคำสั่งการกำหนดภาพเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ
ก. คลิกเมนูภาพเคลื่อนไหวคลิกที่วัตถุที่ต้องการ คำสั่งแบบเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ
ข. คลิกเมนูการนำเสนอภาพนิ่ง คลิกที่วัตถุที่ต้องการ คำสั่งแบบเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ
ค. คลิกเมนูออกแบบ คลิกที่วัตถุที่ต้องการ คำสั่งแบบเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ
ง. คลิกที่วัตถุที่ต้องการ คำสั่งแบบเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ


22. ข้อใดคือคำสั่งการกำหนดภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
ก. คลิกเมนูภาพเคลื่อนไหว คลิกที่วัตถุที่ต้องการ คำสั่งแบบเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง เพิ่มลักษณะพิเศษ รูปภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ
ข. คลิกเมนูการนำเสนอภาพนิ่ง คลิกที่วัตถุที่ต้องการ คำสั่งแบบเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง เพิ่มลักษณะพิเศษ รูปภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ
ค. คลิกเมนูออกแบบ คลิกที่วัตถุที่ต้องการ คำสั่งแบบเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ
ง. คลิกที่วัตถุที่ต้องการ คำสั่งแบบเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ


23. “กำหนดภาพเคลื่อนไหวขณะแสดงในงานนำเสนอ และนิยมใช้กับข้อความ” คือการเพิ่มลักษณะพิเศษตรงกับข้อใด
ก. เข้า
ข. ตัวเน้น
ค. จบการทำงาน
ง. เส้นทางการเคลื่อนที่


24. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “กับก่อนหน้านี้”
ก. ให้เล่นเอฟเฟ็กต์เมื่อคลิกเท่านั้น
ข. ให้เล่นเอฟเฟ็กต์ต่อจากวัตถุก่อนหน้า
ค. ให้เล่นแอฟเฟ็กต์พร้อมกับวัตถุที่เล่นก่อนหน้านี้
ง. ไม่มีข้อถูก


25. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใส่เสียงให้กับเอฟเฟ็กต์
ก. เป็นการใส่เสียงในขณะที่กำลังแสดงเอฟเฟ็กต์อยู่
ข. เน้นความน่าสนใจให้กับวัตถุ
ค. เลือกใส่เสียงให้เฉพาะวัตถุหรือข้อความที่ต้องการเน้น
ง. ถูกทุกข้อ


26. ถ้าต้องการใส่เสียงให้กับเอฟเฟ็กต์เป็นเสียงเลเซอร์ มีวิธีการทำอย่างไร
ก. คลิกที่วัตถุที่ต้องการ ตัวเลือกลักษณะพิเศษ สิ่งเพิ่มเติมเลือกเสียง เลเซอร์
ข. คลิกที่วัตถุที่ต้องการ ตัวเลือกลักษณะพิเศษ ปรับเปลี่ยน เลือกเสียง เลเซอร์
ค. คลิกที่วัตถุที่ต้องการ ตัวเลือกลักษณะพิเศษ ตั้งเสียงเอฟเฟ็กต์ เลือกเสียง เลเซอร์
ง. ไม่มีข้อถูก


27. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งเวลาในการเล่นเอฟเฟ็กต์
ก. เป็นการช่วยควบคุมเวลาในการแสดงเอฟเฟ็กต์ของวัตถุหรือข้อความ
ข. สามารถตั้งค่าให้แต่ละเอฟเฟ็กต์แสดงต่อเนื่องกันได้
ค. ไม่ต้องคลิกเมาส์แสดงแต่ละเอฟเฟ็กต์
ง. ถูกทุกข้อ


28. ถ้าต้องการตั่งค่าเวลาในการเล่นเอฟเฟ็กต์แสดงความเร็ว ปานกลาง ควรตั้งเวลาเท่าใด
ก. 1 วินาที
ข. 2 วินาที
ค. 3 วินาที
ง. 4 วินาที


29. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดลำดับการแสดงเอฟเฟ็กต์
ก. การจัดลำดับเอฟเฟ็กต์มีผลให้ตัวเลขที่แสดงอยู่หน้าวัตถุ
ข. การกำหนดการปรากฏของเนื้อหา ข้อความ มาก่อน และหลัง
ค. สามารถช่วยงานนำเสนอจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาต่างๆ
ง. ถูกทุกข้อ


30. ถ้าต้องการย้ายลำดับของการแสดงเอฟเฟ็กต์ ควรทำอย่างไร
ก. คลิกที่วัตถุที่ต้องการ แล้วคลิกค้างไว้ ลากเลื่อนขึ้นหรือลง
ข. คลิกที่วัตถุที่ต้องการ แล้วเปลี่ยนตัวเลขที่แสดง
ค. คลิกขวาที่วัตถุ แล้วลากเลื่อนขึ้นหรือลง
ง. ไม่มีข้อถูก


ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: