setalpm 

รูปร่างอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า Auto Shape เป็นรูปทรงเลขาคณิตพื้นฐานที่โปรแกรมสร้างไว้ให้เพื่อใช้เป็นรูปวาดสำหรับตกแต่งภาพนิ่ง หรือใช้แทนกล่องข้อความก็ได้ โดยการแทรกรูปร่างเพื่อนำมาใช้งาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ี้           

 

1. คลิกไอคอนคำสั่ง รูปร่าง

2. เลือกรูปร่างที่ต้องการ