setalpm 

การบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Adobe Audition


1.  การเข้าโปรแกรม ทำได้โดย ดับเบิ้ลคลิกที่รูป

 

2.  คลิกที่ File  แล้วเลือก New  ดังภาพ

 

3.   คลิก Ok ดังภาพ

 

 

4.  คลิกที่รูป    เพื่อทำการเริ่มบันทึกเสียง

 

5. เมื่อสิ้นสุดการบันทึกเสียงให้คลิกที่   จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

6. ให้ทำการบันทึกชื่อไฟล์เสียง ด้วยการคลิกที่ File แล้วเลือก Save as.. ดังภาพ
  

 

7.  จากนั้นให้พิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข แล้วกด Save ดังภาพ

กรณีที่ต้องการตัดเสียงที่ไม่ต้องการ  ให้ทำดังนี้

  1. คลิกเมาส์ลากเสียงที่ไม่ต้องการ
  2. คลิกขวาแล้วเลือก Cut  ดังภาพ