setalpmส่วนประกอบของโปรแกรม
หลังจากที่ได้เปิดโปรแกรม Powerpoint 2007 ขึ้นมาแล้ว จะพบหน้าตาโปรแกรม ดังรูปที่ 1

 

คำอธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม

  1. แถบชื่อเรื่อง : Title Bar
  แสดงรายชื่อของเอกสารที่กำลังเปิดใช้อยู่ พร้อมกับชื่อของโปรแกรม โดยเอกสารที่ยังไม่ได้บันทึก โปรแกรมจะตั้งชื่อว่า “งานนำเสนอ 1”

  2. ปุ่มออฟฟิศ : Office Button
  ทำงานคล้ายกับเมนู แฟ้ม (File) ในเวอร์ชั่น 2003 ซึ่งรวบรวมคำสั่งที่เกี่ยวกับเอกสาร เช่น คำสั่งสร้าง, คำสั่งเปิด, คำสั่งบันทึก หรือคำสั่งพิมพ์ เป็นต้น

  3. ปุ่มคำสั่งด่วน : Quick Access
  เป็นคำสั่งที่ใช้งานบ่อย แสดงไว้ในรูปแบบของไอคอนเพื่อความสะดวกในการทำงาน สามารถเพิ่มหรือลดคำสั่งที่จะให้แสดงได้

  4. แท็บเครื่องมือริบบอน : Ribbon
  มีหน้าที่คล้ายกับเมนูคำสั่งต่างๆ ในเวอร์ชัน 2003 เพียงแต่จัดใหม่ให้เป็นรูปแบบไอคอนคำสั่งแทน โดยมีแท็บเครื่องมือริบบอนหลักอยู่ด้วยกันทั้งหมด 7 แท็บ ส่วนแท็บอื่นๆ จะแสดงขึ้นมาเมื่อมีการจัดการกับแต่ละวัตถุ

  5. หน้าต่างการทำงาน : Slide Pane
  พื้นที่ที่ใช้ทำงานแต่ละภาพนิ่ง ใช้ในการใส่รายละเอียด เนื้อหา รูปภาพประกอบ หรือไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ เพื่อเตรียมนำเสนอ

  6. หน้าต่างบันทึกย่อ : Note Pane
  เป็นส่วนที่ใช้ในการบันทึกข้อความเพิ่มเติมสำหรับแต่ละภาพนิ่ง โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะไม่ปรากฏในขณะนำเสนองานบนจอภาพ

  7. แท็บภาพนิ่งและแท็บเค้าร่าง : Slide and Outline
  ใช้ในการแสดงภาพขนาดย่อของแต่ละภาพนิ่ง โดยเรียงตามลำดับภาพนิ่ง ส่วนแท็บเค้าร่างจะแสดงเนื้อหารายละเอียดที่มีในภาพนิ่ง

  8. แถบสถานะ : Status Bar
  แสดงรายการลำดับภาพนิ่งในปัจจุบันและทั้งหมด ชื่อของชุดรูปแบบ ภาษาที่กำลังใช้พิมพ์ รวมทั้งขนาดและรูปแบบของมุมมองที่กำลังแสดงอยู่ขณะนั้น